Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Harmonogram zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia rok akademicki 2016/2017

Planowane zadania

Odpowiedzialni za realizację

termin

Przygotowanie  raportu:

Ocena własna Wydziału za rok akademicki 2015/2016

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,

Kierownicy jednostek Wydziału,

Opiekunowie kół naukowych

grudzień 2016 – styczeń 2017

Ustalanie terminów konsultacji i przekazywanie ich do wiadomości studentów

Pracownicy naukowo - dydaktyczni
i dydaktyczni prowadzący zajęcia na wszystkich kierunkach Wydziału

pierwsze dwa tygodnie każdego semestru

Przygotowanie planów hospitacji na rok akademicki 2016/2017

Dziekan,

Kierownicy jednostek Wydziału

do 15 listopada 2016

Hospitowanie zajęć dydaktycznych

Dziekan, wskazani przez Dziekana pracownicy, Kierownicy jednostek Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Kontrola realizacji zajęć dydaktycznych i obecności pracowników Katedry/Zakładu w wyznaczonych godzinach konsultacji

Kierownicy Katedr i Zakładów Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Przeprowadzanie i opracowanie ankiet funkcjonujących w systemie zapewnienia jakości kształcenia

Prodziekan ds. Studenckich,

pracownicy dziekanatu, Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Opiekunowie roku, prac. administracyjny studiów podyplomowych i doktoranckich

w trakcie roku akademickiego

Analiza wyników ankiet realizowanych na Wydziale

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskiwania opinii o programach kształcenia i oczekiwanych kompetencjach absolwentów

Dziekan Wydziału w ramach Rady Społeczno – Gospodarczej, Pracownicy jednostek Wydziału, w tym opiekunowie praktyk,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Przegląd programów kształcenia i przygotowanie koncepcji ich doskonalenia na podstawie wniosków z analizy oraz zgłaszanych uwag i opinii

Rady programowe ds. kierunków studiów,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Przegląd i analiza programów kształcenia w tym poprawności odniesienia efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych, prawidłowości doboru metod kształcenia i metod oceniania do założonych efektów kształcenia na studiach III stopnia

Kierownik studiów doktoranckich

Rada programowa studiów III stopnia

w trakcie roku akademickiego

Weryfikacja zgodności proponowanej przez nauczycieli akademickich problematyki prac dyplomowych z kierunkiem i specjalnością studiów oraz dyscypliną naukową promotora i jego dorobkiem naukowym

Prodziekan ds. jakości kształcenia

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rady Programowe ds. kierunków studiów

październik 2016,

luty 2017

Ocena zgodności zakończonych prac dyplomowych z kierunkiem
i specjalnością studiów

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rady programowe ds. kierunków studiów

październik – listopad 2016

marzec – maj 2017

Weryfikacja wszystkich prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Promotorzy prac dyplomowych

styczeń – luty 2017

maj – wrzesień 2017

Weryfikacja wszystkich prac doktorskich w systemie antyplagiatowym

Promotorzy prac doktorskich

po złożeniu przez doktorantów gotowych prac

Monitorowanie osiągnięć i postępów studentów

Prodziekan ds. Studenckich

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pracownicy dziekanatu

po zakończonych semestrach

Uaktualnianie sylabusów wg obowiązujących wzorów

Pracownicy Wydziału

W trakcie roku akademickiego

Uaktualnienie matrycy efektów kształcenia

Rady programowe ds. kierunków studiów

w trakcie semestru

Spotkania z Samorządem Studentów Wydziału i starostami poszczególnych roczników

Prodziekan ds. studenckich

w trakcie roku akademickiego

Spotkania z opiekunami wszystkich roczników studiów

Prodziekan ds. studenckich

w trakcie roku akademickiego

Organizacja i prowadzenie dni adaptacyjnych dla studentów przyjętych na I rok studiów

Prodziekan ds. studenckich

wrzesień 2017, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych

Opracowanie propozycji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na podstawie uwag zgłaszanych przez nauczycieli akademickich, analizy raportu oceny własnej Wydziału oraz ankiet przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

Pracownicy Wydziału,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Doskonalenie procedur wydziałowych i ich aktualizacja w oparciu
o znowelizowane akty prawne

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Analiza raportu z badania losów zawodowych absolwentów

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

semestr letni

Uzupełnianie i aktualizowanie informacji zawartych na wydziałowej stronie internetowej

Komisja ds. promocji

na bieżąco,

w trakcie roku akademickiego

Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
i organizacyjne

Pracownicy Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Pracownicy Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Przygotowanie i przedstawienie na posiedzeniu Rady Wydziału sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,

Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia

wrzesień – październik 2017

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow