Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zalecenia dotyczące przygotowania i oceny prac dyplomowych

na kierunku: Architektura krajobrazu

Praca dyplomowa (inżynierska lub magisterska) wraz z egzaminem dyplomowym stanowią zwieńczenie studiów określonego stopnia.

 

I. Wymogi merytoryczne i formalne

Do przygotowania pracy dyplomowej należy wykorzystać właściwą literaturę naukową, właściwe przypisy i właściwe pozycje bibliograficzne, przez co należy rozumieć: w przypadku tematyki współczesnej aktualną - literaturę naukową z uwzględnieniem obcojęzycznej; jeżeli rozwiązywane jest zagadnienie zw. z tradycyjnym krajobrazem to wskazane jest odniesienie do literatury źródłowej, także historycznej. Należy mieć na uwadze, że korzystanie ze stron internetowych wymaga weryfikacji tych materiałów. Liczbę podręczników i popularnych stron internetowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

1.    Praca inżynierska składa się z części tekstowej i plansz studialno – projektowych.

Część tekstowa powinna zawierać nie mniej niż 26 stron maszynopisu z ilustracjami; bez streszczenia, bibliografii, spisu ilustracji i innych załączników. Suma ilustracji nie powinna przekraczać 30% liczby stron. W części tekstowej pracy, cel, zakres pracy, metodyka i sposób realizacji pracy powinny być precyzyjnie sformułowane. Główny temat badawczy powinien być przedstawiony w oparciu o właściwą literaturę. Praca powinna być zakończona podsumowaniem lub wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. Część tekstowa w formie wydruku powinna zostać oprawiona trwale. Praca inżynierska powinna być wzbogacona o rysunki/szkice; min. 4 szt. przedstawiające poszczególne etapy powstawania projektu. Rysunki należy włączyć do pracy pisemnej.

         Dopuszcza się wykonanie pracy dyplomowej przez dwie osoby. Wówczas w częściach tekstowych, osobno wydrukowanych i oprawionych, powtórzenie wstępu, ogólnej i szczegółowej charakterystyki środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Również wspólny będzie opis stanu istniejącego w zakresie środowiska przyrodniczego i historii miejsca. Natomiast każdy ze współautorów osobno opisuje część projektową i charakteryzuje detal. Każda z prac powinna odpowiadać wymaganiom ilościowym i jakościowym opisanym wcześniej.

 

Część graficzna

·         Plansze projektowe powinny odpowiadać następującym warunkom:

 

§  Zawartość merytoryczna plansz:

o    PLANSZA A: charakterystyka regionu przyrodniczo - kulturowego; wymagane jest za pomocą ilustracji i opisu przedstawienie środowiska geograficzno – fizycznego i ogólnej regionalizacji. Niezbędne jest też opisanie historii i kultury regionu.

o    PLANSZA B: ocena stanu istniejącego; stan istniejący należy przedstawić na czytelnym podkładzie (w skali 1:500 lub 1:250), wskazując istniejące obiekty architektoniczne i ślady dawnych obiektów, układ dróg, ścieżek i placów, małą architekturę i inne urządzenia. Osobna kategoria to stan zieleni wysokiej, niskiej i parteru darniowego, przedstawione formie inwentaryzacji własnej bądź uaktualnienia uzyskanej dokumentacji. Ważne jest przedstawienie rzeźby terenu w postaci rysunku warstwicowego oraz oznaczeń skarp i wykopów lub innych oznaczeń geodezyjnych. Należy otoczyć granicę projektowanego terenu pobliskim terenem dla pokazania najbliższego sąsiedztwa. W ramach studium można pominąć ograniczeniu wynikające z przebiegu instalacji podziemnych, zakładając ich późniejszą przebudowę.

o    PLANSZA C: projekt zagospodarowania; powinien odnosić się do zawartych w stanie istniejącym informacji w czterech zakresach: projektowanej rozbudowy obiektów architektonicznych, trwałych i czasowych; modernizacji dróg, placów i parkingów oraz ścieżek i placów parkowych. Trzecią „nakładką” jest gospodarowanie zielenią, a w tym usuwanie, pielęgnacja i dosadzenie drzew, organizacja parterów darniowych i budowanie klombów, rabat. W czwartym zakresie przedstawić należy projektowany garnitur elementów małej architektury ze wskazaniem obiektu inżynierskiego.

o    PLANSZA D: szczegół inżynierski; opracowany w rzutach przekrojach i elewacjach oraz pokazany w perspektywie lub aksonometrii. Zalecane skale szczegółowe zgodne z wielkością obiektu (1:20, 1:50).

 

§  Wymogi formalne plansz:

o    powierzchnia opracowania w przypadku prac inżynierskich wymaga ograniczenia działki do 1 ha, długości pasma do 1 km;

o    ilość min. 4 (6 w przypadku prac wspólnych), dopuszcza się wykonanie większej ilości plansz;

o    format plansz 50 x 70 cm lub dwukrotność;

o    na każdej planszy powinny się znaleźć opisy, które zblokowane w górnym lub dolnym pasie informują o: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno – Rolniczy, Kierunek Architektura Krajobrazu, imię i nazwisko autora, nr indeksu; promotor, konsultanci, Rzeszów, rok obrony pracy inżynierskiej, logo UR, logo kierunku. Każda plansza powinna zawierać tytuł dyplomu, podtytuł odnoszący się do konkretnej planszy oraz nr planszy. Ponadto na każdej planszy należy opisać ilustracje, przypisać materiał cytowany, można też przytaczać fragmenty tekstu i szkice z części opisowej pracy. Tło (raczej jasne) nie powinno konkurować z ilustracjami i opisami umieszczanymi na planszach. Kolorystyka plansz i czcionka liter dobrze jeżeli jest zgodna z charakterem opracowania. Opisy plansz (rodzaj i wielkość czcionki) powinny być czytelne ale nie agresywne.

o    Plansze projektowe powinny być wykonane w formie wydruku lub rysunków w technice trwałej i umieszczone na sztywnym podkładzie, przechowywane w osobnej teczce. Teczkę należy opisać.

 

2.    Praca magisterska, w zależności od wybranego poniżej rodzaju pracy, powinna być oparta na samodzielnie zebranym i opracowanym materiale. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prac zespołowych.

Rodzaje prac magisterskich:

a) Praca studialno – projektowa dotycząca wybranego obiektu architektury krajobrazu. Polega ona na opisaniu natury i kultury miejsca, szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego, zaprojektowaniu planu zagospodarowania i opracowaniu szczegółu inżynierskiego.

b) Praca monograficzna. Tematem pracy studialnej może być wybrane zagadnienie np. altana we wnętrzu parkowym, odniesione do wielu przykładów, z różnych miejsc i z różnych okresów historycznych. Drugim sposobem redagowania jest monografia historyczna wybranego parku lub ogrodu, ze wskazaniem analogii. Można też wykonać pracę monograficzną charakteryzując wybrane dzieło architektury krajobrazu rozmieszczone na obszarze gminy lub większym, przedstawiając jego analogie i inspiracje projektowe.

 

Praca studialno - projektowa

Część tekstowa powinna zawierać nie mniej niż 35 stron maszynopisu z ilustracjami; bez streszczenia, bibliografii, spisu ilustracji i innych załączników. Suma ilustracji nie powinna przekraczać 30% liczby stron. W części tekstowej pracy, cel, zakres pracy, metodyka i sposób realizacji pracy powinny być precyzyjnie sformułowane. Główny temat badawczy powinien być przedstawiony w oparciu o właściwą literaturę. Praca powinna być zakończona podsumowaniem lub wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. Część tekstowa w formie wydruku powinna zostać oprawiona trwale. Wskazane jest opracowanie ogólnych wytycznych do pielęgnacji.

Część graficzna

·         Plansze projektowe powinny odpowiadać następującym warunkom:

 

§  Zawartość merytoryczna plansz:

o    PLANSZA A: uwarunkowania przyrodniczo – geograficzne; lokalizacja – usytuowanie w strukturze obszaru: województwa, powiatu, gminy, pozostałe analizy, ew. części gminy, pozostałe analizy przedstawione w formie graficznej.

o    PLANSZA B: uwarunkowania historyczno - kulturowe w szerokim kontekście (np. schemat rozwoju urbanistycznego miasta, ważne obiekty historyczne, ikonografia i kartografia historyczna, etapy rozwoju obiektu, przemiany stylowe).

o    PLANSZA C: stan istniejący w zakresie gospodarki zielenią: zieleń istniejąca z podziałem na etapy rozwoju parku i wskazaniem drzew pomnikowych; problematyka pielęgnacji i usuwania drzew oraz zespół wskazań i wytycznych projektowych (klomby, rabaty, aleje, sady); ewentualnie, jeśli istotne, analiza widokowo – kompozycyjna

o    PLANSZA D: stan istniejący: budynki istniejące, zachowane ślady budynków, drogi, parkingi, place, ścieżki, tarasy, schody, rampy itp., elementy ogrodzeń – bramy, obiekty małej architektury: altany, pergole, mostki, wiaty oraz sieci instalacyjne;

o    PLANSZA E: projekt koncepcyjny (rzut) z przekrojem przez teren oraz schemat funkcjonalny (dopuszczalne skale 1:500, 1:1000, 1:2000); na wspólnym rysunku należy przedstawić zarówno projektowaną zieleń jak elementy i obiekty techniczne; istotny przekrój terenu wg wskazania promotora;

o    PLANSZA F: wizualizacja - aksonometria lub perspektywa całości z lotu ptaka oraz widoki z poziomu człowieka, min. 4; inspiracje i analogie projektowe;

o   PLANSZA G: detale projektowe – wybrany najciekawszy fragment planu z obiektem inżynierskim. Wskazane przedstawienie roślin w skali 1:100 lub 1:50 – rzut w kolorystyce (wersja bezlistna i w pełnym ulistnieniu) oraz wizualizacja – perspektywa z poziomu człowieka lub perspektywa z lotu ptaka. Detal budowlany w skali 1:50 lub 1:25 lub 1:20 ew. 1:10; rysunki techniczne – rzut, przekrój, elewacja, widok z góry oraz wizualizacja, perspektywa lub aksonometria z poziomu człowieka.

§  Wymogi formalne plansz:

o    należy przyjąć powierzchnię opracowania w przypadku prac magisterskich powyżej 1 ha, długości pasma powyżej 1 km; w przypadku elementów rozproszonych na znacznym terenie granicę opracowania przyjmujemy zgodnie z administracyjnymi wsi albo gminy;

o    ilość min. 7, dopuszcza się wykonanie większej ilości plansz;

o    format plansz 50 x 70 cm lub dwukrotność;

o    na każdej planszy powinny się znaleźć opisy, które zblokowane w górnym lub dolnym pasie informują o: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno – Rolniczy, Kierunek Architektura Krajobrazu, imię i nazwisko autora, nr indeksu; promotor, konsultanci, Rzeszów, rok obrony pracy magisterskiej, logo UR, logo kierunku. Każda plansza powinna zawierać tytuł dyplomu, podtytuł odnoszący się do konkretnej planszy oraz nr planszy. Ponadto na każdej planszy należy opisać ilustracje, przypisać materiał cytowany, można też przytaczać fragmenty tekstu i szkice z części opisowej pracy. Tło (raczej jasne) nie powinno konkurować z ilustracjami i opisami umieszczanymi na planszach. Kolorystyka plansz i czcionka liter dobrze jeżeli jest zgodna z charakterem opracowania. Opisy plansz (rodzaj i wielkość czcionki) powinny być czytelne ale nie agresywne.

o    Plansze projektowe powinny być wykonane w formie wydruku lub rysunków w technice trwałej i umieszczone na sztywnym podkładzie, przechowywane w osobnej teczce. Teczkę należy opisać.

 

Praca monograficzna

Praca monograficzna będzie składała tylko z części tekstowej, która może być ilustrowana na planszach w formacie A3. Konieczne jest przygotowanie 10 minutowej prezentacji multimedialnej, w której zawarte będę podstawowe tezy pracy.

Część tekstowa powinna zawierać nie mniej niż 50 stron maszynopisu z ilustracjami (bez streszczenia, bibliografii, spisu ilustracji i innych załączników). Wskazany też aneks zawierający wybór materiałów źródłowych i album fotograficzny oraz kopie planów itp. Suma ilustracji nie powinna przekraczać 30% objętości części tekstowej. W części tekstowej pracy, cel, zakres pracy, metodyka i sposób realizacji pracy powinny być precyzyjnie sformułowane. Główny temat badawczy powinien być przedstawiony w oparciu o właściwą literaturę. Praca powinna być zakończona podsumowaniem lub wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. Część tekstowa w formie wydruku powinna zostać oprawiona trwale. Wskazane jest opracowanie ogólnych wytycznych do pielęgnacji.

 

II. Układ części tekstowej pracy inżynierskiej i magisterskiej

Część tekstowa pracy inżynierskiej powinna składać się z czterech rozdziałów:

Rozdział 1:  wprowadzenie i stan badań

Rozdział 2:  ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego

Rozdział 3:  opis stanu istniejącego

Rozdział 4:  opis projektu

oraz przypisy dolne, bibliografię i inne indeksy.

 

Część tekstowa pracy magisterskiej typu studialno - projektowego powinna składać się z następujących rozdziałów:

Rozdział 1:  wprowadzenie i stan badań; temat, cel, metoda, zakres w czasie i przestrzeni

Rozdział 2:  ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego

Rozdział 3:  ogólna  charakterystyka dziedzictwa kulturowego

Rozdział 4:  opis stanu istniejącego w zakresie budynków, dróg i elementów technicznych

Rozdział 5: opis stanu istniejącego w zakresie zieleni istniejącej, rozwarstwienie wiekowe, inwentaryzacja szczegółowa – opis tabelaryczny, zabiegi pielęgnacyjne, operat urządzeniowy

Rozdział 6:  inspiracje i analogie, szkice koncepcji projektowej i widoków

Rozdział 7:  opis projektu w zakresie obiektów kubaturowych, dróg, parkingów, ścieżek i placów parkowych oraz projekt terenów zielonych.

Praca powinna być zaopatrzona w przypisy dolne, bibliografię i inne indeksy.

 

Część tekstowa pracy magisterskiej typu monograficznego powinna składać się z następujących rozdziałów:

a.    W przypadku pracy magisterskiej dotyczącej jednego założenia, np. dwór w otoczeniu parkowym, rynek małego miasteczka, to program pracy jest analogiczny do pracy studialno – projektowej. Jedyna różnica polega najszerszym opisaniu historii obiektu.

b.    W przypadku pracy dotyczącej wybranych miejsc na ciągu drogi lub wzdłuż rzeki, lub dotyczącej obiektów, które są rozrzucone na obszarze gminy czy powiatu, to program pracy należy oprzeć na następującym schemacie:

 

Rozdział 1: wprowadzenie; temat, cel, metoda, zakres w czasie i przestrzeni

Rozdział 2: stan badań – rozwinięty o inspiracje i analogie

Rozdział 3: ogólny opis środowiska przyrodniczego i historii regionu (zależnie od specyfiki pracy)

Rozdział 4: przykłady wybrane z różnych miejsc i okresów historycznych, na podstawie których w części końcowej dokonana jest typologia lub systematyka dzieł; zgodnie z sugestią promotora należy przyjąć metodę badań i wzór uporządkowania obiektów; wskazane jest posłużenie się ujednoliconym sposobem opisywania dzieł architektury krajobrazu, np. przez przygotowanie karty obiektu zawierającej ogólne i szczegółowe elementy charakterystyki. W zakresie metodycznym studium architektoniczno – krajobrazowe dzieli się na trzy części: zasób, waloryzacja i wytyczne.

Rozdział 5: wnioski i wskazania projektowe opracowane w formie opisowe lub tabelarycznej oraz zapisane w formie schematów badanego krajobrazu. Wnioski i wskazania mogą mieć charakter ogólny lub mogą dotyczyć wybranego miejsca.

Praca powinna być zaopatrzona w przypisy dolne, bibliografię i inne indeksy.

 

 

Uwagi szczegółowe:

·         Strona tytułowa z adnotacją promotora o jej przyjęciu (wg zał.1)

 • Oświadczenie autora o samodzielności przygotowania pracy
 • Spis treści
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim
 • Wstęp

- uzasadnienie podjęcia tematu, stan badań - materiały źródłowe, jasno wyodrębniony cel, zakres pracy oraz przegląd stanu wiedzy dotyczący podejmowanego problemu;

 • Materiał i metody

- opis materiałów historycznych i współczesnych oraz zastosowanych metod badań;

·         Analiza (Opis) uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, historycznych, kulturowych

·         Stan istniejący, inwentaryzacja

- praca inżynierska i magisterska - opis obiektu w kontekście najbliższego otoczenia oraz samego obiektu i jego stanu zachowania; opis  inwentaryzacji dendrologicznej fragmentu wokół projektowanego terenu;

- praca magisterska - uwzględnienie aspektów prawnych projektowanego terenu, uwarunkowań historycznych w kontekście samego obiektu projektowanego (datowanie obiektu, szkic historyczny, przemiany stylowe obiektu);

·         Opis projektu

-  ogólny i szczegółowy

·         Opis projekt detalu technicznego (praca inżynierska i magisterska typu studialno - projektowego)

- rzut, przekrój pionowy, elewacja, perspektywa

·         Wnioski (lub Podsumowanie)

·         Literatura

- ponumerowany wykaz wykorzystywanych w pracy pozycji piśmiennictwa, w kolejności alfabetycznej, zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego;

 • Załączniki

- współczesne i historyczne mapy, plany, fotografie, materiały źródłowe, oraz tabele, rysunki i inne materiały, które omówione są w pracy przez autora – zamieszczone po części opisowej;

 • Wykaz tabel i rycin 

- umieszczony na końcu pracy jako osobny rozdział. Tabele i ryciny powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich omawiania w tekście (np. Tabela 1, Ryc.1). Do rycin należy zaliczyć: rysunki, schematy, fotografie, szkice;

·         Plansze projektowe

Część graficzną stanowią usztywnione plansze formatu B2 (50x70cm) prezentowane w układzie poziomym lub pionowym w technice trwałej. Minimalna liczba plansz wynosi 4 (praca inżynierska) lub 7 (praca magisterska typu studialno - projektowego). Liczba plansz powinna wyczerpywać zakres przedmiotowy pracy. W zależności od zakresu tematu dopuszczalne jest wykonanie części plansz w formacie B1 (100x70cm);

Część graficzna zmniejszona (z większego formatu) do formatu A3 (297x420 mm), zamieszczona jest na końcu pracy.

 

III. Zalecenia edytorskie

·         format arkusza papieru A4,

 • czcionka Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej - 12 pkt.,
 • odstęp między wierszami - 1,5 interlinii,
 • marginesy: górny - 2,5 cm; dolny - 2,5 cm; lewy - 3,5 cm; prawy -1,5 cm,
 • stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • tytuły rozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt., odstęp przed - 18 pkt., po - 12 pkt.,
 • tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką o rozmiarze
  12 pkt., odstęp przed - 12 pkt., po - 6 pkt.,
 • terminologia w języku obcym powinna być zapisana kursywą,
 • nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów,
 • jednoliterowe spójniki znajdujące się na końcu wersów, w końcowej wersji pracy należy przenieść do następnej linii przy pomocy tzw. „twardej spacji” (shift + ctrl + spacja),

·       każdy nowy akapit winien zaczynać się od „wcięcia”, należy wykonywać je wyłącznie przy użyciu tabulatora,

 • nad każdą tabelą należy umieścić jej tytuł napisany czcionką 12 pkt., bez odstępów międzyliniowych, odstęp między tytułem a tabelą - 6 pkt.,
 • pod każdą ryciną należy umieścić tytuł napisany czcionką 10 pkt., bez odstępów międzyliniowych, odstęp między ryciną a jej tytułem - 6 pkt.,
 • wszystkie tabele i ryciny mają być numerowane niezależnie, w sposób ciągły
  w całej pracy, powinny być wycentrowane na stronie, w tekście mają znaleźć się odwołania do wszystkich tabel i rycin zamieszczonych w pracy,

·         przypisy napisane czcionka 10 pkt., odstęp między wierszami 1;

 • spis literatury powinien być przygotowany zgodnie z opisem bibliograficznym i ma zawierać wszystkie pozycje, które cytowane są w pracy.

 

IV. Sposób cytowania literatury w tekście pracy dyplomowej

Zalecane jest stosowanie przypisów dolnych.

 

V. Przygotowanie opisu bibliograficznego

Opis bibliograficzny należy przygotować alfabetycznie, numerując wszystkie cytowane w pracy pozycje literatury.

 

Artykuły

·         Należy wymienić nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, rok i tytuł publikacji, pełną nazwę pisma, wolumin i strony publikacji.

·         W przypadku, gdy każdy zeszyt cytowanego czasopisma ma oddzielną numerację stron (od strony pierwszej), należy przy numerze woluminu dopisać w nawiasie numer zeszytu;

przykłady zapisu:

1.   RASZEJA E. 2013. Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 3-9.

2.   Minguet J.M. (ed.) 2008. Sustainable urbam landscapes. Monsa Barcelona: 13-19.

3.   Samotyja U. 2014. Testy przechowalnicze w prognozowaniu trwałości żywności. Przemysł Spożywczy, 68 (1): 29-32.

 

Podręczniki, monografie lub rozdziały w podręcznikach i monografiach

Należy podać nazwiska autorów, rok wydania, tytuł, wydawnictwo i miejsce wydania;
w pracach zbiorowych należy podać również nazwiska redaktorów i tytuł całej publikacji.

·            W przypadku cytowania podręcznika, książki naukowej lub monografii:

1.     Majdecki M. 1978, 2008. Historia ogrodów. Wydawnictwo Naukowe PWN: 36-51.

·            W przypadku, gdy podany jest autor rozdziału podręcznika, książki naukowej lub monografii:

1.   Gargała M., Pisarek M. 2014. Postawy studentów uniwersytetu rzeszowskiego kierunku architektura krajobrazu wobec pracy. [w:] Przybyłka A. (red.) Polityka gospodarcza i społeczna: wybrane zagadnienia. AT Wydawnictwo, Kraków, s. 199-206.

2.   Pisarek M., Gargała M., Lichołai L., 2014. Mała architektura w krajobrazie kulturowym jako atrakcja turystyczna - przykłady dobrych praktyk. [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zareba A. Studia Krajobrazowe T. 4B. Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia analityczna: 107-123.

 

Materiały konferencyjne -  przykłady zapisu:

Niewiadomska J. 2008. Studialna koncepcja rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego Sancygniowie. W: Założenia rezydencjonalno-ogrodowe. Dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych). Red. Mitkowska A., Mirek Z., Hodor K. Praca zbiorowa pod red. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, 275-286.

 

Akty prawne, źródła internetowe, instrukcje przykłady zapisu

Instrukcja 1. Megazyme. D-Sorbitol/Xylitol. Assay procedure.

www 1. http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-zywienia, dostęp w dniu 11.12.2012.

www 2. Jakubowska M., Walidacja metod analitycznych. http://home.agh.edu.pl/kca/Walidacja%20-%20walidacji.pdf, dostęp w dniu 16.08.2013.

PN-A-76100:2009P. Kawa palona – wymagania i metody badań.

 

VI. Zasady oceny prac dyplomowych

·        Pracę dyplomową ocenia promotor i recenzent wyznaczony przez dziekana.

·        Końcowa ocena promotora uwzględnia inwencję i zaangażowanie studenta w przygotowywanie pracy, jego wkład w zebranie i opracowanie materiału, umiejętność samodzielnego doboru, analizy i twórczego wykorzystania literatury oraz umiejętność samodzielnego napisania pracy i formułowania końcowych wniosków.

·        Recenzent ocenia pracę pod względem formalnym i merytorycznym. W recenzji uwzględnia sposób sformułowania tytułu i zgodność treści z tematem pracy, ocenia układ pracy i jej strukturę, nowatorstwo w ujęciu podejmowanego w pracy problemu, dobór literatury naukowej (w tym udział obcojęzycznej) i sposób jej wykorzystania oraz możliwości wykorzystania wyników badań.

 

Praca dyplomowa (część tekstowa i projekt) ma być wykonana samodzielnie, tzn. nie można zlecać opracowania jej części lub całości osobom trzecim, jak również nie można przepisywać pracy i/lub kopiowania projektu, ani jej części od innych osób. Wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji w systemie antyplagiatowym. Ani przygotowywana praca, ani jej fragmenty nie mogą być podstawą do uzyskania dyplomu oraz przyznania tytułu zawodowego innego stopnia/kierunku studiów, ukończenia studiów podyplomowych lub kursów.

 

 VII. Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy ma na celu weryfikację osiągniętych na studiach efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Jest przeprowadzany komisyjnie i składa się z:

 • prezentacji co najmniej 4 plansz (praca inżynierska) lub 7 (praca magisterska)  przedstawiających: 2-5 plansz o charakterze analityczno – studialnym, 2 – 3 plansze o charakterze projektowym,

- lub prezentacji multimedialnej zawierającej główne tezy pracy

·         odpowiedzi na losowo wybrane pytania z zakresu problematyki związanej z kierunkiem studiów (praca inżynierska i magisterska) i specjalnością (praca magisterska).

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow