Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zalecenia dotyczące przygotowania i oceny prac dyplomowych na kierunkach:

Biologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka,

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

Praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska lub magisterska) wraz z egzaminem dyplomowym stanowią zwieńczenie studiów określonego stopnia.

Wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji w systemie antyplagiatowym. Nie można zlecać opracowania pracy dyplomowej, ani przepisywać całości lub jej części od innych osób.

Ani przygotowywana praca, ani jej fragmenty nie mogą być podstawą do uzyskania dyplomu oraz przyznania tytułu zawodowego innego stopnia/kierunku studiów, ukończenia studiów podyplomowych lub kursów.

 

I. Wymogi merytoryczne

Do przygotowania pracy dyplomowej należy wykorzystać aktualną literaturę naukową
z uwzględnieniem obcojęzycznej. Liczba pozycji bibliograficznych i dobór piśmiennictwa powinny uwzględniać najnowsze osiągnięcia naukowe wiążące się z tematyką pracy. Liczbę podręczników i stron internetowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Praca powinna być zakończona podsumowaniem lub wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

1. Praca licencjacka może stanowić pogłębione opracowanie na określony temat i mieć charakter przeglądowy lub może być przygotowana w oparciu o materiał empiryczny.

·       Jeśli praca opiera się o literaturę przedmiotu wymagana jest samodzielność konstrukcji tekstu i sposobu interpretacji przedstawionego materiału. Praca nie może być streszczeniem pozycji literaturowych, powinna mieć charakter przeglądowego artykułu naukowego.

·       Jeśli praca opiera się na materiale empirycznym, autor powinien wykazać się umiejętnością stosowania metod naukowych (w tym technik analitycznych
i metod statystycznych) do opracowania materiału badawczego i interpretacji otrzymanych wyników.

·       Sugerowana objętość pracy licencjackiej wynosi 15 - 40 stron.

2. Praca inżynierska może mieć charakter pracy badawczej, ekspertyzy lub projektu (technologicznego, organizacyjnego, konstrukcyjnego, modernizacyjnego itp.)

·         Praca inżynierska badawcza powinna być przygotowana w oparciu o badania własne dyplomanta lub przeprowadzone z jego udziałem w jednostce, w której realizowana jest praca. Podstawą do wykonania pracy mogą być też wyniki badań udostępnione przez jednostki badawcze lub instytucje związane z dyscypliną obejmującą zakres tematyczny pracy. Wyniki badań powinny być opracowane i zinterpretowane z wykorzystaniem metod naukowych (w tym statystycznych) i skonfrontowane z aktualną literaturą.

·         Przedmiotem pracy inżynierskiej o charakterze ekspertyzy może być ocena, wycena lub diagnoza. Ekspertyza powinna mieć charakter rzeczoznawczy (oceniający, diagnozujący, wyjaśniający) i zawierać analizę danych, np.: porównawczą (porównanie z normami, normatywami, instrukcjami technologicznymi lub innymi obiektami); kosztową (koszt wytworzenia czegoś, zatrudnienia itp.); analizę uwarunkowań (np. metoda SWOT – mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia). Ekspertyza powinna zawierać wskazania i rekomendacje, będące podstawą do podjęcia określonych działań np. naprawczych.

·         Praca inżynierska projektowa powinna zawierać charakterystykę realizowanego projektu: technologicznego (elementy procesu technologicznego, maszyny, urządzenia
i materiały, warunki przebiegu procesu, czynności i kolejność ich wykonania, kontrola ilości i jakości produktu itp.), technicznego (budowa, działanie, sterowanie i regulacja, obsługa, konserwacja, przechowywanie itp.), organizacyjnego (struktura, zarządzanie, powiązania z innymi podmiotami, ekonomika itp.), użytkowego (zakres zastosowania, sposób wdrożenia, skuteczność, efektywność ekonomiczna, cechy produktu itp.).

·         Sugerowana objętość pracy inżynierskiej wynosi 25 - 50 stron.

3. Praca magisterska ma mieć charakter pracy naukowej i powinna być oparta na samodzielnie zebranym i opracowanym materiale.

 • W pracy powinien być precyzyjnie sformułowany cel i hipotezy badawcze. Analizowany problem powinien być przedstawiony w oparciu o aktualną literaturę naukową.
 • Konieczne jest zaprezentowanie przyjętych przez autora metod badawczych.
 • Autor powinien wykazać się umiejętnością stosowania metod naukowych (w tym technik analitycznych i metod statystycznych) do opracowania zebranego materiału
  i interpretacji otrzymanych wyników.

·       Wyniki badań własnych powinny być skonfrontowane z aktualną literaturą,
z uwzględnieniem obcojęzycznej.

 • Sugerowana objętość pracy magisterskiej wynosi 30 - 80 stron.

 

II. Układ pracy

 • Strona tytułowa z adnotacją promotora o jej przyjęciu (wg zał.1)
 • Oświadczenie autora o samodzielności przygotowania pracy
 • Spis treści
 • Wstęp

- zarysowanie problemu badawczego, przesłanki wyboru tematu pracy, jasno wyodrębniony cel, zakres pracy oraz przegląd stanu wiedzy dotyczący podejmowanego problemu;

 • Materiał i metody

- dokładny opis materiału oraz zastosowanych przez autora metod badań i sposobu opracowania wyników własnych;

 • Teren badań (dotyczy wyłącznie prac przygotowywanych w oparciu o badania terenowe)

- opis terenu badań, z uwzględnieniem charakterystyki punktów pobierania próbek do badań;

 • Wyniki* (nie dotyczy prac licencjackich o charakterze przeglądowym)

- wyłącznie wyniki własne, zebrane przez autora pracy, przedstawione
np. w postaci tabel i rycin oraz ich opisu wraz z analizami statystycznymi.

 • Dyskusja*

- analiza uzyskanych wyników w oparciu o literaturę przedmiotu;

*(wyniki i dyskusja mogą stanowić jeden rozdział: Wyniki i ich omówienie)

 • Wnioski (lub Podsumowanie)

·         Bibliografia

- ponumerowany wykaz wykorzystywanych w pracy pozycji piśmiennictwa w kolejności alfabetycznej, zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego;

·       Załączniki

- w uzasadnionych przypadkach dodatkowo można dołączyć część dokumentacyjną pracy np. wykazy gatunków, badanych obiektów itp.;

·       Wykaz tabel i rycin (zawierających wyłącznie wyniki badań własnych)

- może zostać umieszczony jako osobny rozdział na końcu pracy. Tabele i ryciny powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich omawiania w tekście (np. tab. 1, ryc.1). Do rycin należy zaliczyć: rysunki, schematy, wzory strukturalne, fotografie, mapy.

 

III. Zalecenia edytorskie

 • format arkusza papieru A4,
 • czcionka Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej - 12 pkt.,
 • odstęp między wierszami - 1,5 interlinii,
 • marginesy: górny - 2,5 cm; dolny - 2,5 cm; lewy - 3,5 cm; prawy -1,5 cm,
 • stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • tytuły rozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt., odstęp przed - 18 pkt., po - 12 pkt.,
 • tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką o rozmiarze
  12 pkt., odstęp przed - 12 pkt., po - 6 pkt.,
 • terminologia w języku obcym powinna być zapisana kursywą,
 • nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów oraz podpisów tabel i rycin,
 • jednoliterowe spójniki znajdujące się na końcu wersów, w końcowej wersji pracy należy przenieść do następnej linii przy pomocy tzw. „twardej spacji” (shift + ctrl
  + spacja),

·       każdy nowy akapit winien zaczynać się od „wcięcia”, należy wykonywać je wyłącznie przy użyciu tabulatora,

 • nad każdą tabelą należy umieścić jej tytuł napisany czcionką 12 pkt., bez odstępów międzyliniowych, odstęp między tytułem a tabelą - 6 pkt.,
 • pod każdą ryciną należy umieścić tytuł napisany czcionką 12 pkt., bez odstępów międzyliniowych, odstęp między ryciną a jej tytułem - 6 pkt.,
 • wszystkie tabele i ryciny mają być numerowane niezależnie, w sposób ciągły
  w całej pracy, powinny być wycentrowane na stronie, w tekście mają znaleźć się odwołania do wszystkich tabel i rycin zamieszczonych w pracy,
 • spis literatury powinien być przygotowany zgodnie z opisem bibliograficznym i ma zawierać wszystkie pozycje, które cytowane są w pracy.

 

IV. Sposób cytowania literatury w tekście pracy dyplomowej

W tekście cytowane pozycje piśmiennictwa należy umieścić w nawiasach, chronologicznie - od najstarszej do najnowszej publikacji.

·           W przypadku 1 autora cytowanej publikacji: w nawiasie należy zapisać nazwisko autora, rok wydania publikacji - np. (Grabowska 2014),

·           W przypadku 2 autorów: w nawiasie napisać nazwiska pierwszego i drugiego autora, rok wydania - np. (Podolak i Kołakowski 2013),

·           w przypadku 3 lub większej liczby autorów: w nawiasie napisać nazwisko pierwszego autora i in., rok wydania - np. (Djeridane i in. 2006),

·            w przypadku, pozycji wydanych przez autorów w tym samym roku należy stosować dodatkowo oznaczenie literowe - np. (Starostka i in. 2014a, Starostka i in. 2014b).

 

V. Przygotowanie opisu bibliograficznego

Artykuły

·                Należy wymienić nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, rok i tytuł publikacji, pełną nazwę pisma, wolumin i strony publikacji.

·                W przypadku, gdy każdy zeszyt cytowanego czasopisma ma oddzielną numerację stron (od strony pierwszej), należy przy numerze woluminu dopisać w nawiasie numer zeszytu.

przykłady zapisu:

Anonim 2012. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: use of nutritive and nonnutritive sweeteners. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 112: 739-758. (w przypadku braku nazwiska autora)

Chabert P. 2012a. Kawa BOASI - kawa uniwersalna. Przegląd Gastronomiczny, 11: 3-9.

Chabert P. 2012b. Uprawa i zbiór kawy. Przegląd Gastronomiczny, 12: 13-19.

Djeridane A., Yousfi M.P., Nadjemi B., Stocker P.- H., Vidal N. 2006. Antioxidant activity of some Algerian medicinal plants extracts containing phenolic compounds. Food Chemistry, 97: 654-660.

Lunt I.D., Spooner P.G. 2005. Using historical ecology to understand patterns of biodiversity in fragmented agricultural landscapes. Journal of Biogeography, 32: 1859–1873.

Samotyja U. 2014. Testy przechowalnicze w prognozowaniu trwałości żywności. Przemysł Spożywczy, 68 (1): 29-32.

Podręczniki, monografie lub rozdziały w podręcznikach i monografiach

Należy podać nazwiska autorów, rok wydania, tytuł, wydawnictwo i miejsce wydania;
w pracach zbiorowych należy podać również nazwiska redaktorów i tytuł całej publikacji.

·           W przypadku cytowania podręcznika, książki naukowej lub monografii:

Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.

·           W przypadku, gdy podany jest autor rozdziału podręcznika, książki naukowej lub monografii:

Buchalczyk T. 1992. Wilk (Canis lupus). W: Polska czerwona księga zwierząt (red.
Z. Głowaciński). PWRiL, Warszawa, 73–76.

Materiały konferencyjne -  przykłady zapisu:

Bartosz G. 1999. Rola antyoksydantów w homeostazie organizmu. W: Antyoksydanty
w żywności. Aspekty technologiczne i zdrowotne. Materiały II Konferencji Naukowej „Żywność a zdrowie”. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Łódź, 18-26.

Backiel T., Penczak T. 1989. The fish and fisheries in the Vistula River and its tributary, the Pilica River. W: Proc. International Large River Symp., (red. Dodge D. P.) Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci., 106: 488 – 503.

 

Akty prawne, źródła internetoweprzykłady zapisu

www 1 http://www.ekoportal.gov.pl/informacje_o_srodowisku/informacje_o_stanie_srodowiska_w_polsce/Woda.html, dostęp w dniu 12.11. 2012.

www 2. Amirowicz A., Czubaczek amurski – inwazyjny koń trojański? http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/pliki/06.pdf, dostęp w dniu 16.11.2013.

PN_EN_15975_1_2011_U. Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną -- Przewodniki zarządzania kryzysowego i ryzyka -- Część 1: Zarządzanie kryzysowe.

Dz.U. 2014 poz. 1923. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów.

VI. Zasady oceny prac dyplomowych

·       Pracę dyplomową ocenia promotor i recenzent.

·       Końcowa ocena promotora uwzględnia inwencję i zaangażowanie studenta w przygotowywanie pracy, jego wkład w zebranie i opracowanie materiału, umiejętność samodzielnego doboru, analizy i twórczego wykorzystania literatury oraz umiejętność samodzielnego napisania pracy i formułowania końcowych wniosków.

·       Recenzent ocenia pracę pod względem merytorycznym i formalnym. Analizuje sposób ujęcia podejmowanego w pracy problemu, dobór i wykorzystanie aktualnej literatury
(w tym obcojęzycznej) uwzględniającej najnowsze osiągnięcia naukowe wiążące się
z prezentowaną w pracy tematyką. Ocenia stopień opanowanie techniki pisania pracy, poprawność i przejrzystość języka, ocenia układ i strukturę tekstu oraz zgodność treści pracy z jej tytułem. 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow