Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin organizacji i odbywania programowej praktyki zawodowej

na kierunku Rolnictwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Programowa praktyka zawodowa stanowi integralną część planu studiów i programu nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, trwa 8 tygodni (320 godz.) na studiach stacjonarnych lub 4 tygodnie (160 godz.) na studiach niestacjonarnych i jest realizowana w okresie wakacyjnym, po zakończeniu zajęć w 4 semestrze.

1 . Praktyka zaliczana jest na ocenę, za jej zaliczenie student uzyskuje 10 punktów ECTS.

2. Koordynatorem praktyk jest pracownik Wydziału powołany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, a opiekunem zakładowym jest pracownik wskazany przez zakład pracy przyjmujący na praktykę zawodową.

3. Koordynator praktyk sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad studentami przebywającymi na praktyce, zalicza praktykę i jest uprawniony do kontroli obecności, terminowości jej realizowania oraz zgodności praktyki z zawartą umową, programem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z niniejszym Regulaminem oraz Zarządzeniem Rektora UR w sprawie organizacji programowych praktyk zawodowych.

4. Głównym celem programowej praktyki zawodowej jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, rozwijanie umiejętności jej wykorzystania oraz nabywanie doświadczenia zawodowego z zakresu rolnictwa.

5. Zakres przedmiotowy praktyki obejmuje:

a. zapoznanie się z wewnętrznymi przepisami (w tym BHP), regulaminem pracy oraz strukturą organizacyjną zakładu pracy przyjmującego studenta na praktyk,

b. poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie objętym programową praktyką zawodową,

c. rozwijanie i doskonalenie umiejętności wykonywania powierzonych zadań w oparciu o wiedzę teoretyczną

d. przygotowywanie do pracy samodzielnej i zespołowej oraz do analizowania problemów, wyrażania opinii i podejmowania decyzji w ramach realizowanych zadań, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,

e. zapoznanie się z techniką oraz procesami technologicznymi w zakresie uprawy roślin, zbioru oraz konserwacji pasz i produkcji zwierzęcej,

f.  nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw prowadzenia produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji prac oraz organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym,

g. poznanie współzależności pomiędzy produkcją roślinną i zwierzęcą a pozostałymi działami produkcji rolniczej.

6. Zakład pracy przyjmujący studenta na praktykę zawodową może zawęzić lub poszerzyć zakres przedmiotowy praktyki, zgodnie ze specyfiką pracy zakładu, jeśli zmiany nie ograniczą możliwości osiągnięcia głównego celu praktyki.

7. Instytucja przyjmująca studentów na praktykę podpisuje z UR porozumienie o przyjęcie na praktykę - ze strony UR porozumienie podpisuje osoba upoważniona przez Rektora.

8. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyki, we własnym zakresie i na własny koszt. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki programowej.

9. Studenci mają możliwość wyboru miejsca praktyki z zastrzeżeniem, że powinny się one odbywać w gospodarstwach rolnych lub w jednostkach, których zakres działalności jest zbieżny z programem studiów na kierunku Rolnictwo i ma wyraźny związek z szeroko pojętą produkcją rolniczą.

10. Student ma możliwość realizacji praktyki zawodowej za granicą, z zastrzeżeniem, że będzie ona zgodna z kierunkiem studiów i umożliwi osiągnięcie głównego celu praktyki. Warunkiem podjęcia praktyki zagranicznej jest złożenie promesy (zobowiązania do przyjęcia na praktykę) z informacją o profilu zakładu pracy przyjmującego na praktykę.

11. Miejscem odbywania praktyk mogą być także jednostki Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR prowadzące badania naukowe w zakresie produkcji rolniczej.

12. Podstawą zaliczenia praktyki zawodowej może być praca w gospodarstwie rolnym własnym lub rodziców, a także praca zawodowa, trwająca nie krócej niż 3 miesiące, jeśli jest zbieżna z kierunkiem studiów.

13. Realizowanie praktyki zawodowej w miejscach wskazanych w pkt. 10 - 12 wymaga pozytywnej opinii Koordynatora praktyk, natomiast nie wymaga podpisywania porozumienia (umowy).

14. Student może ubiegać się o zmianę terminu odbywania praktyki zawodowej, z zastrzeżeniem, że jej realizacja nie będzie kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Decyzję o zmianie terminu odbywania praktyk podejmuje Dziekan na podstawie złożonego przez studenta pisemnego wniosku, pozytywnie zaopiniowanego przez Koordynatora praktyk.

15. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest jej zrealizowanie, przedstawienie zakresu realizowanych obowiązków i miejsca odbywania praktyki oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a. oświadczenia zakładowego opiekuna praktyk o wyrażeniu zgody na przyjęcie na praktykę na podstawie ramowego planu praktyki,

b. dziennika praktyk zawierającego opis działań i zadań wykonywanych przez studenta ujętych w tygodniowych kartach pracy, potwierdzonych podpisem zakładowego opiekuna praktyk,

c. opinii z przebiegu praktyki zawodowej i oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk,

d. sprawozdania sporządzonego przez studenta, zawierającego opis praktyki, nabytych i doskonalonych umiejętności oraz ocenę własną praktyki i jej przydatności w nabywaniu kompetencji zawodowych.

16. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej realizowanej we własnym gospodarstwie rolnym lub wykonywanej jako praca zawodowa jest przedstawienie zakresu realizowanych obowiązków oraz przedłożenie:

a. dokumentu potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego lub w przypadku pracy zawodowej zaświadczenia o zatrudnieniu w zakładzie pracy na stanowisku, którego charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki,

b. sporządzonego przez studenta sprawozdania zawierającego opis pracy, nabytych i doskonalonych umiejętności oraz ocenę własną przydatności wykonywanej pracy w nabywaniu kompetencji zawodowych.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow