Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin organizacji i odbywania programowej praktyki zawodowej
na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,

studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Programowa praktyka zawodowa jest integralną częścią planu studiów i programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, trwa łącznie 160 godz. Może być realizowana w trakcie lub po zakończeniu zajęć w 4. semestrze. Praktyka zawodowa składa się z dwóch części: część I obejmuje problematykę z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), część II - problematykę z zakresu gospodarki odpadami (GO).

1. Praktyka zaliczana jest na ocenę, za jej zaliczenie student uzyskuje 6 punktów ECTS. Punkty przyznawane są łącznie, po zrealizowaniu obu części praktyk.

2. Koordynatorem praktyk jest pracownik Wydziału powołany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, a opiekunem zakładowym jest pracownik wskazany przez zakład pracy przyjmujący na praktykę zawodową.

3. Koordynator praktyk sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad studentami przebywającymi na praktyce, zalicza praktykę i jest uprawniony do kontroli obecności, terminowości jej realizowania oraz zgodności praktyki z zawartą umową, programem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z niniejszym Regulaminem oraz Zarządzeniem Rektora UR w sprawie organizacji programowych praktyk zawodowych.

4. Głównym celem praktyki jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, rozwijanie umiejętności jej wykorzystania oraz nabywanie doświadczenia zawodowego.

5.  Zakres przedmiotowy praktyki obejmuje:

a. zapoznanie się z wewnętrznymi przepisami (w tym BHP), regulaminem pracy oraz strukturą organizacyjną zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę

b. zapoznanie się z podstawowymi regulacjami prawnymi dot. odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami,

c. poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie objętym programową praktyką zawodową,

d. przygotowywanie do pracy samodzielnej i zespołowej oraz do analizowania problemów, wyrażania opinii i podejmowania decyzji w ramach realizowanych zadań, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,

e. nabycie i rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami, metodami oraz narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w technologiach dotyczących odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.

6. Zakład pracy przyjmujący studenta na praktykę zawodową może zawęzić lub poszerzyć zakres przedmiotowy praktyki, zgodnie ze specyfiką pracy zakładu, jeśli zmiany nie ograniczą możliwości osiągnięcia celu praktyki.

7. Instytucja przyjmująca studentów na praktykę podpisuje z UR porozumienie o przyjęcie na praktykę – ze strony UR porozumienie podpisuje osoba upoważniona przez Rektora.

8. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyk programowych.

9. Studenci mają pełną możliwość wyboru miejsca praktyki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami, z zastrzeżeniem, że I część praktyki musi być realizowana  w jednostkach, których działalność ma wyraźny związek z szeroko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, a II część z problematyką gospodarki odpadami. Praktyka może odbywać się w laboratoriach badawczych zorientowanych na badania związane z OZE lub/i GO, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z OZE lub/i GO, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych, w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady, w firmach consultingowych, doradczych i eksperckich związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów.

10. Student ma możliwość realizacji jednej lub obu części praktyki zawodowej za granicą, z zastrzeżeniem, że będzie ona zgodna z kierunkiem studiów i umożliwi osiągnięcie głównego celu praktyki. Warunkiem podjęcia praktyki zagranicznej jest złożenie promesy (zobowiązania do przyjęcia na praktykę) z informacją o profilu zakładu pracy przyjmującego na praktykę.

11. Część praktyk może odbywać się również w jednostkach Wydziału Biologiczno–Rolniczego UR prowadzących badania naukowe w zakresie odnawialnych źródeł energii lub/i gospodarki odpadami.

12. Podstawą zaliczenia praktyki zawodowej lub jej części może być praca zawodowa, trwająca nie krócej niż 3 miesiące lub własna działalność gospodarcza, jeżeli są zbieżne z kierunkiem studiów.

13. Realizowanie praktyki zawodowej w miejscach, o których mowa  w pkt. 10 - 12 wymaga  pozytywnej opinii Koordynatora praktyk, natomiast nie wymaga podpisania porozumienia (umowy).

14. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest jej zrealizowanie, przedstawienie zakresu realizowanych obowiązków i miejsca odbywania praktyki oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a. oświadczenia zakładowego opiekuna praktyk o wyrażeniu zgody na przyjęcie na praktykę na podstawie ramowego planu praktyki,

b. dziennika praktyk zawierającego opis działań i zadań wykonywanych przez studenta ujętych w kartach pracy, potwierdzonych podpisem zakładowego opiekuna praktyk,

c. opinii z przebiegu praktyki zawodowej i oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk,

d. sprawozdania, sporządzonego przez studenta – praktykanta, zawierającego opis zrealizowanej praktyki, nabytych i doskonalonych umiejętności oraz ocenę własną praktyki i jej przydatności w nabywaniu kompetencji zawodowych

15. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej realizowanej na podstawie wykonywanej pracy zawodowej lub działalności własnej jest przedstawienie zakresu realizowanych obowiązków oraz przedłożenie:

a. dokumentu potwierdzającego posiadania własnej działalności gospodarczej, o profilu odpowiadającym programowi praktyk, a w przypadku pracy zawodowej zaświadczenia o zatrudnieniu w zakładzie pracy na stanowisku, którego charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki,

b. sporządzonego przez studenta sprawozdania zawierającego opis pracy, nabytych i doskonalonych umiejętności oraz ocenę własną przydatności wykonywanej pracyw nabywaniu kompetencji zawodowych.

16. Dokumenty wymienione w pkt. 14 a-d oraz 15 a-b powinny być przedłożone dla każdej części praktyki odrębnie. 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow