Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych

na kierunku Architektura Krajobrazu,

studia I stopnia, profil ogólno akademicki

 

Programowe praktyki zawodowe stanowią integralną częścią programu kształcenia, są realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, trwają  8 tygodni (250 godzin) i są organizowane w trzech zakresach, jako:

A. praktyka zawodowa w zakresie rysunku i malarstwa - 40 godz.

B. praktyka zawodowa w zakresie inwentaryzacji krajobrazu - 50 godz.

C. praktyka zawodowa w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych - 160 godz.

    Głównym celem programowej praktyki zawodowej jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, rozwijanie umiejętności jej wykorzystania oraz nabywanie doświadczenia zawodowego.

Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyk programowych.

1.     Terminy odbywania praktyk zawodowych:

A.  programowa praktyka zawodowa w zakresie rysunku i malarstwa odbywa się w 2 semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktycznych - w miejscach plenerowych, dogodnych dla realizacji wybranych zagadnień plastycznych. Praktykę plenerową prowadzą nauczyciele akademiccy ze specjalistycznym wykształceniem z Zakładu Architektury Krajobrazu, Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

B.  programowa praktyka zawodowa w zakresie inwentaryzacji krajobrazu odbywa się w 4 semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktycznych - w terenie, gdzie studenci rozpoznają różnorakie formy zagospodarowania przestrzeni w zakresie zabudowy, komunikacji zieleni oraz nanoszą rozpoznane elementy na odpowiednie fragmenty planu. Praktykę z zakresu inwentaryzacji krajobrazu prowadzą nauczyciele akademiccy z Zakładu Architektury Krajobrazu, Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

C.  programowa praktyka zawodowa w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych jest realizowana w 4 semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktycznych - odbywa się instytucjach i firmach o profilu działalności zbieżnym z kierunkiem studiów.

2. Praktyki zawodowe zaliczane są na ocenę, za ich zaliczenie student uzyskuje następującą liczbę punktów ECTS:

A. 2  punkty ECTS - praktyka w zakresie rysunku i malarstwa

B. 2 punkty CTS - praktyka w zakresie inwentaryzacji krajobrazu

C. 5 punktów ECTS - praktyka w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych

3. Zakres przedmiotowy praktyki:

A. Programowa praktyka zawodowa w zakresie rysunku i malarstwa:

a)    zapoznanie się z przepisami BHP,

b)    doskonalenie umiejętności pracy w zespole,

c)    nabycie umiejętności wykonywania powierzonych zadań w oparciu o teoretyczną i praktyczną wiedzę,

d)    przygotowywanie się do samodzielnej pracy i do podejmowania właściwych decyzji kompozycyjnych,

e)    nabywanie w plenerze praktycznych umiejętności radzenia sobie z technikami rysunku perspektywicznego i aksonometrycznego,

f)    nabywanie umiejętności stosowania odpowiednich kolorów dla określenia perspektywy powietrznej i barwnej,

g)    rozwijanie wyobraźni w kierunku dokonywania transformacji rzeczywistych układów na układy przestrzenne, fikcyjne.

B. Programowa praktyka zawodowa w zakresie inwentaryzacji krajobrazu:

a)    zapoznanie się z przepisami BHP,

b)    doskonalenie umiejętności posługiwania się planem geodezyjnym i odczytywania informacji na nim zawartych,

c)    nabywanie umiejętności rozpoznawania różnorakich form zagospodarowania przestrzeni i zapisywania ich w formie opisowej i graficznej (na planie),

d)    nabywanie umiejętności identyfikowania tradycyjnych i współczesnych form zabudowy mieszkalnej i gospodarczej oraz towarzyszących jej elementów małej architektury,

e)    nabywanie umiejętności identyfikowania różnorakich form zieleni występujących w krajobrazie miasta i wsi oraz zapisywania ich w formie opisowej i graficznej (na planie),

f)    doskonalenie umiejętności sporządzania dokumentacji fotograficznej w odniesieniu do analizowanego fragmentu przestrzeni i właściwego opisywania wykonanych zdjęć,

g)    nabywanie wiedzy z zakresu różnych form ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

h)    nabywanie umiejętności identyfikowania zróżnicowanych form użytkowania krajobrazu i funkcji występujących w poszczególnych jego obszarach,

i)     przygotowywanie się do samodzielnej pracy i do podejmowania decyzji.

C. Programowa praktyka zawodowa w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych:

a)    zapoznanie się z wewnętrznymi przepisami zakładu (w tym BHP), regulaminem pracy oraz strukturą organizacyjną zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę,

b)    rozwijanie i doskonalenie umiejętności wykonywania powierzonych zadań w oparciu o wiedzę teoretyczną,

c)    przygotowanie do pracy samodzielnej i w zespole, do analizowania problemów, wyrażania opinii i podejmowania decyzji w ramach realizowanych zadań, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,

d)    zapoznanie się z procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej,

e)    zapoznanie się z przepisami prawnymi związanymi z ochroną i kształtowaniem krajobrazu,

f)    zapoznanie się ze sposobami rekultywacji terenów zdewastowanych i zdegradowanych,

g)    zapoznanie się z konserwacją i rewaloryzacją obiektów zabytkowych,

h)    zapoznanie się z technikami i sposobami wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych,

i)     zapoznanie się z procesem uzgodnień i decyzji projektowych oraz realizacyjnych,

j)     czynne uczestniczenie w opracowaniach projektowych dotyczących zagospodarowania krajobrazu i urządzania terenów zieleni oraz w ich realizacji,

k)    rozwijanie umiejętności praktycznego doboru i pielęgnacji szaty roślinnej,

l)     czynne uczestniczenie w inwentaryzacji obiektów architektury krajobrazu i ich pielęgnacji,

m)  czynne uczestniczenie w zakładaniu zbiorników wodnych i urządzeń wodnych,

n)    zapoznanie się z doborem i obsługą sprzętu, maszyn oraz urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewienia.

Zakład pracy przyjmujący studenta na praktykę zawodową może zawęzić lub poszerzyć zakres przedmiotowy praktyki, zgodnie ze specyfiką pracy zakładu, jeśli zmiany nie ograniczą możliwości osiągnięcia celu praktyki.

4. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie zagadnień programowych i oddanie stosownych do zakresu praktyki dokumentów i opracowanych materiałów:

A. Programowa praktyka zawodowa w zakresie rysunku i malarstwa:

a)    dziennik praktyki: zawierający opis działań i zadań wykonanych przez studenta i zapisanych tygodniowo na kartach przebiegu praktyki, potwierdzonych podpisem koordynatora praktyk,

b)     prace na brystolu, w formacie A3, wykonywane za pomocą rysunku odręcznego z uwzględnieniem zasad perspektywy i innych odwzorowań aksonometrycznych; wykonanie rysunków przy pomocy ołówka, tuszu, pasteli, węgla bądź technik mieszanych.

c)    prace na brystolu, w formacie A3, wykonywane farbami wodnymi lub techniką mieszaną.

B. Programowa praktyka zawodowa w zakresie inwentaryzacji krajobrazu:

a)   dziennik praktyki zawierający opis działań i zadań wykonanych przez studenta i zapisanych tygodniowo na kartach przebiegu praktyki, potwierdzonych podpisem koordynatora praktyk,

b)     oddanie naniesionej na plan inwentaryzacji krajobrazu z indywidualnie opracowaną legendą,

c)    karty obiektów lub stref zieleni, które zostały zidentyfikowane w trakcie prac inwentaryzacyjnych i naniesione na plan terenu objętego opracowaniem.

C. Programowa praktyka zawodowa w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych:

a)        oświadczenie zakładowego opiekuna praktyk o wyrażeniu zgody na przyjęcie na praktykę na podstawie ramowego planu praktyki,

b)       dziennik praktyki zawierający opis działań i zadań wykonanych przez studenta i zapisanych tygodniowo w kartach przebiegu praktyki, potwierdzonych podpisem zakładowego opiekuna praktyk;

c)       sprawozdanie, sporządzone przez studenta – praktykanta, zawierające opis praktyki, nabytych i doskonalonych umiejętności oraz ocenę własną praktyki i jej przydatności w nabywaniu kompetencji zawodowych;

d)       ocena i opinia dot. przebiegu praktyki zawodowej wystawiona przez zakładowego opiekuna praktyk.

5. Zasady organizowania i odbywania programowych praktyk zawodowych w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych:

a)     Koordynatorem praktyk jest pracownik Zakładu Architektury Krajobrazu powołany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, a opiekunem zakładowym jest pracownik wskazany przez zakład pracy przyjmujący na praktykę.

b)     Koordynator praktyk sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad studentami przebywającymi na praktyce, zalicza praktykę i jest uprawniony do kontroli obecności, terminowości jej realizowania oraz zgodności praktyki z zawartą umową, programem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z niniejszym Regulaminem oraz Zarządzeniem Rektora UR w sprawie organizacji programowych praktyk zawodowych.

c)     Instytucja przyjmująca studentów na praktykę podpisuje z UR porozumienie o przyjęcie na praktykę - ze strony UR porozumienie podpisuje osoba upoważniona przez Rektora.

d)     Student ma pełną możliwość wyboru miejsca praktyk zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami, z zastrzeżeniem, że muszą się one odbywać w zakładach pracy, których działalność ma wyraźny związek z kierunkiem studiów.

e)     Student ma możliwość realizacji praktyki zawodowej za granicą, z zastrzeżeniem, że będzie ona zgodna z kierunkiem studiów i umożliwi osiągnięcie głównego celu praktyki. Warunkiem podjęcia praktyki zagranicznej jest złożenie promesy (zobowiązania do przyjęcia na praktykę) z informacją o profilu zakładu pracy przyjmującego na praktykę.

f)      Podstawą zaliczenia praktyki zawodowej może być praca zawodowa, trwająca nie krócej niż 3 miesiące, lub własna działalność gospodarcza, jeżeli są zgodne z kierunkiem studiów. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie wykonywanej pracy zawodowej jest przedstawienie zakresu realizowanych obowiązków oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w zakładzie pracy na stanowisku, którego charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki oraz sprawozdania sporządzonego przez studenta, zawierającego opis pracy, nabytych i doskonalonych umiejętności oraz ocenę własną przydatności wykonywanej pracy w nabywaniu kompetencji zawodowych.

g)     Realizowanie praktyki zawodowej w miejscach wskazanych w pkt. e - f wymaga pozytywnej opinii Koordynatora praktyk, natomiast nie wymaga podpisywania porozumienia (umowy).

h)     Student może ubiegać się o zmianę terminu odbywania praktyki zawodowej, z zastrzeżeniem, że jej realizacja nie będzie kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Decyzję o zmianie terminu odbywania praktyk podejmuje Dziekan na podstawie złożonego przez studenta pisemnego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Koordynatora praktyk. 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow